Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K3: CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10 - KHOÁ 2019

KHÓA 2K3: CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10 - KHOÁ 2019

VÀO HỌC

Chương 5. Nhóm Halogen NC

H10.NC.05.03. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng kim loại (Phần 2: Phương pháp xác định tên kim loại)

40 phút    421 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC