KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 5. Nhóm Halogen NC

H10.NC.05.03. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng kim loại (Phần 2: Phương pháp xác định tên kim loại)

40 phút    1076 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC