SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2021 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2021 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 1. ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ 12

Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit

45 phút    1274 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC