SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2021 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2021 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 3. ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG - PHI KIM 10 & 11

Bài 3.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT

40 phút    660 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC