SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 2. ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12

Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm

45 phút    465 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC