KHÓA 2K5: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K5: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 5. Nhóm Halogen

H10.05.06. LUYỆN TẬP (Phần 4: Chứng minh - Giải thích)

45 phút    1409 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC