Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 1. Nguyên tử

H10.1.04. Cấu tạo vỏ nguyên tử

50 phút    2939 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC