KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 1. Nguyên tử

H10.1.02.1. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học

50 phút    5595 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC