KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

H09.01.01. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

45 phút    1759 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC