KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 2. KIM LOẠI

H09.02.23. Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt

30 phút    52 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC