KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 4. HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

H09.04.43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

30 phút    117 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC