KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

H09.05.48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

30 phút    172 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC