KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 3. PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

H09.03.32. Luyện tập chương 3

45 phút    262 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC