KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 0. ÔN TẬP KIẾN THỨC - KĨ NĂNG NỀN TẢNG

H9.0.02. Phương trình khí lí tưởng

45 phút    1705 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC