KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 3. PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

H09.03.31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

45 phút    217 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC