KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

H09.01.04. Một số axit quan trọng (Phần 1: HCl)

20 phút    119 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC