KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

H09.05.49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

30 phút    24 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC