KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 9 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

H09.01.05. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

45 phút    614 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC