SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

[Chữa bài tập] TÔ12.21. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Đề 5)

60 phút    16 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC