SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)

40 phút    3198 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC