SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.18. Tổng ôn các dạng toán về HCl, H2SO4 loãng

40 phút    2292 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC