SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 11 + 10 (CÓ 4 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ11.02. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ - PHOTPHO (Phần 1)

60 phút    3581 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC