SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.14. Phần 3: Tổng ôn Lý thuyết NHÔM VÀ HỢP CHẤT

45 phút    10740 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC