Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.19. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 1)

Ngày phát hành 00:00, 17-04-2019

40 phút    2 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC