SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

40 phút    10972 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC