KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 2: NITƠ - PHOTPHO

H11.02.01. Khái quát về nhóm Nitơ - Photpho

30 phút    4197 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC