KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO

H11.06.03. ANKIN (Phần 1: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp)

40 phút    4827 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC