KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO

H11.06.01. ANKEN (Phần 1: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp)

40 phút    7810 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC