KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 5: HIĐROCACBON NO

H11.05.01. ANKAN (Phần 3: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)

40 phút    6963 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC