KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 7: HIĐROCACBON THƠM

H11.07.01. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 2)

40 phút    5956 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC