KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 3: CACBON - SILIC (Phát xen kẽ cùng chuyên đề 4)

H11.03.00. Khái quát về nhóm Cacbon

15 phút    1954 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC