KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO

H11.06.01. ANKEN (Phần 2: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)

40 phút    8134 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC