KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 8: ANCOL - PHENOL

H11.08.01. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 1)

40 phút    6424 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC