KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 2: NITƠ - PHOTPHO

H11.02.05. Axit nitric (Phần 1)

45 phút    5083 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC