KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K6: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 5: HIĐROCACBON NO

H11.05.01. ANKAN (Phần 1: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp)

40 phút    9091 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC