KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ (Phát xen kẽ cùng chuyên đề 3)

H11.04.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố

40 phút    6945 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC