KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ (Phát xen kẽ cùng chuyên đề 3)

H11.04.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2: Tính trực tiếp từ phản ứng cháy)

40 phút    5265 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC