SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN TẬP HỮU CƠ 11 (Kiến thức Hóa học 11)

Bài 1.05. ANKAN (Phần 2: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp (Tiếp))

40 phút    4221 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC