SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN TẬP HỮU CƠ 11 (Kiến thức Hóa học 11)

Bầi 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 1)

40 phút    9 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC