Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (Kiến thức Hóa học 12)

Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 - Chương 5. Đại cương về kim loại

Ngày phát hành 00:00, 09-05-2019

8 phút    4 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC