SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: ÔN TẬP NỀN TẢNG KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ (Kiến thức Hóa học 10 + 11)

Bài 6.05. Sự điện li (Phần 1: Sự điện li & Axit - Bazơ - Muối)

50 phút    7654 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC