SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: CACBOHIĐRAT (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 3.01. Một số kiến thức mở đầu về CACBOHIĐRAT

Ngày phát hành 00:01, 20-02-2019

20 phút    4 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC