SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1: PEPTIT)

45 phút    16289 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC