SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 7.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại

45 phút    10911 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC