SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: ÔN TẬP NỀN TẢNG KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ (Kiến thức Hóa học 10 + 11)

Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

Ngày phát hành 00:00, 18-04-2019

50 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC