SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Phần 1)

45 phút    13218 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC