SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Phần 2)

45 phút    6987 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC