SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 1: Tính axit - bazơ và xác định CxHyO2N)

45 phút    9963 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC