Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN TẬP HỮU CƠ 11 (Kiến thức Hóa học 11)

Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 1)

40 phút    691 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC