2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

D. HOÁ 11: CACBON - SILIC

11NC.03.01. Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Phần 1)

45 phút    2934 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC