2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

C. HOÁ 11: NITƠ - PHOTPHO

H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Phần 1)

40 phút    6342 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC